Література про Новоушицьку територіальну громаду

Аftanazi Roman. Materialy do dziejyw rezydencij/ Pod red. A.J.Baranowskiego. – Czesc II. Ziemie Ruskie Korony. – Tom IXв. Dawne wojewydztwo Podolskie. – Warszawa, 1992.

Shpakovsky S.М. Mykhailo O. Paton (1865-1919). In: Proc. XIV Podillya Scientific History and Local History Conference (November 14-15, 2014). P. 578–589.

Marta Wiraszka. Rozwoj przestrzenny i zabudowa miast guberni Podolskiej w czasach imperium Rosyjskiego. – Wydawnictwo Neriton. – Warszawa, 2008.

Адміністративно-територіал ний устрій Поділля. Історія і сучасність. – Монографія./ Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І./ За загальною редакцією Смолія В.А., Слободянюка П.Я. – Хмельницький, 2005 – 400 с.

Артамонов М.И. Археологические памятники Южной Подолии (по материалам Южно-Подольской экспедиции 1946 г.)// НА ІА НАНУ. – 1946/12. – 89 с.

Баженов О.Л. Глибівське давньоруське городище ІХ-ХІ ст. в Середньому Подністров’ї// Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. – Т.8 (10). – С. 191-196.

Баженов О.Л. Щодо формування території Пониззя в ІХ-ХІІІ ст./ О.Л. Баженов// Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції/ Ред. кол.: Завальнюк О.М. (відповідальний редактор), Баженов Л.В., Винокур І.С. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – С. 138–147.

Баженова С.Е. Отчет об археологических исследованиях древнерусского городища ІХ-ХІ вв. у с. Глыбовка Ново-Ушицкого района Хмельницкой области за 1982 г.// НА ІА НАНУ. - 1982/111;

Білик А.Д. Вулиця імені Патона// Наддністрянська правда, - смт Нова Ушиця.- 1993.-№ 61-64.

Болтанюк П.А. Іванковецькі ідоли – спроба ідентифікації// Археологічні студії «Межибіж». Наук. щорічник 1’2012/ ред. кол: А.М. Трембіцький, О.Г. Погорілець. Хмельницький: ІРД, 2013. - С. 7–15.

Брайчевский М.Ю. Древнесловянское святилище в селе Иванковцы на Днестре// Краткие сообщения истории материальной культуры СССР. 1953. Вып. 52. - С. 43–53.

Брайчевский М.Ю. Отчет о работе Среднеднеднестровской экспедиции ИА АН УССР в 1951 г.// НА ІА НАНУ. - 1951/9 б. - С. 35-37;

Брайчевский М.Ю., Довженок В.И. Поселение и святилище в селе Иванковцы в Среднем Поднестровье// Материалы и исследования по археологии СССР. - №139. - М.: Наука, 1967. - С. 261-262;

Брайчевський М.Ю. Археологічна розвідка в Новоушицькому районі Хмельницької області// Археологічні пам’ятки УРСР. - Т.V. - К: Вид-во АН УРСР, 1955. - С. 176-177;

Василашко В. Голодомор на теренах Поділля: за матеріалами лекцій про голодомор в Україні/ В.Василашко, П.Швец . – Київ: Знання України, 2014. – 47 с.

Винокур И.С. Языческие изваяния Среднего Поднестров я// МИА, - №139. - М., 1967,-С. 136-144.

Винокур И.С., Гуцал А.Ф. Отчет об археологических исследованиях 1976 г. на территории Хмельницкой области// НА ІА НАНУ. – 1976/83. – 23 с.

Винокур И.С., Гуцал А.Ф., Баженова С.Э. Отчет об археологических исследованиях в 1971-1972 гг.// НА ІА НАНУ. – 1972/82. – 13 с.

Винокур И.С., Хотюн Г.Н. Языческие изваяния из с. Ставчаны в Поднестровье// Советская археология, - 1964. - №4 - С. 210-214.

Винокур І.С. Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області/ І.С. Винокур, А.Ф. Гуцал, С.І. Пеняк, Б.О. Тимощук, В.І. Якубовський. – К.: Наукова думка, 1984. – 224 с.

Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен. - К., 1972.-С. 109-113. Габрук Л. Рідна серцю земля. – Мала Стружка, 2008. – 130с.

Гандзюк С.В. Отроків: до кращого життя/ С.В. Гандзюк. – Дрогобич: Відродження, 2008. – 43 с.

Грушевский М. Барское Староство, исторические очерки (XV-XVIII в.).- К. 1894.

Гульдман В.К. Памятники старины в Подолии. (Материалы для составления археологической карты Подольской губернии)/ В.К. Гульдман. – Каменец-Подольский, 1901. – 401 с.

Гульдман В.К. Поместное землевладение в Подольской губернии.// Настольная справочная книга для землевладельцев и арендаторов. - Каменец-Подольский, 1902.

Гурц В. Долі подолян-остарбайтерів в роки Великої Вітчизняної війни: науково- дослідна робота/ В. Гурц. – Київ, 2011. – 39 с.

Гурц В. Історико-культурна спадщина села Хребтіїв/ В. Гурц. – Київ:Прінт Лайн, 2010. – 38 с.

Гуцал А.Ф. Археологічна спадщина Хмельницької області: довідник/ А.Ф. Гуцол, В.І. Якубовський, І.Р. Михальчишин. – Чернігів: Деснянська правда, 2011. – 176 с.

Гуцал А.Ф. Рудковецьке городище і перший похід скіфів у Придністровський лісостеп// Давня і середньовічна історія України (Історико-археологічний збірник). - Кам’янець-Подільський. - 2000. - с. 69-79.

Гуцал В.А., Болтанюк П.А. Ідол із с. Пижівка// Матеріали ХІІІ Подільської іст-краєзн. конф. (18 Хмельницький 19 листоп. 2010 р.) [присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура]/ ред. кол: О. М. Завальнюк (голова), В. І. Войтенко (спів гол.), Л. В. Баженов (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. - С. 161–164.

Дворянская родословная книга Подольской губернии. - Каменец-Подольский, 1897. Довженок В.И. Древнесловянские языческие идолы из с. Иванковцы в Поднестровье// Краткие сообщения истории материал ной кул туры СССР. 1952. Вып. ХLVIII. - С. 136–142.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Ушицький повіт у добу Центральної Ради: на матеріалах містечок// Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Збірник науково-краєзнавчих праць / редкол.: В.С. Прокопчук та ін. Дунаївці, Кам’янець-Подільський: «Медобори 2006», 2008. Вип. ІV. - С. 262-273.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. - 320 с.

Захар’єв В., Старенький І., Шпаковський С. Замки, фортеці, пізньосередньовічні міські укріплення Хмельницької області. – Хмельницький: ФОП «Цюпак», 2017. – 216 с.

Захар’єв В.А. Захар’єва З.В. Давні карти та щоденники про Хмельниччину XVI– XVIII століть. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2017. – 168 с.

Захар’єв В.А. Звіт про роботу Сокілецької давньоруської археологічної експедиції у 1993 р.// НА ІА НАНУ. - 1993/66. – С. 11;

Захар’єв В.А. Миньківці на Ушиці. Краєзнавчий збірник до 600-річчя села. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – 32 с.

Захар’єв В.А. Шпаковський С.М. Нові аспекти досліджень та охорони пам’ятки археології городища ранньозалізного віку Рудківці на Дністрі// Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький, ФОП Стріхар А.М., 2017. – Вип. 11. – С.146–155.

Казімірова Л.П. Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва Хмельницької області/ Серія “Теrra in-cognita: Хмельниччина”. – Кам.-Под., 2006.

Книга Пам'яті України. Хмельницька область: іст.-меморіал. вид.: В 10 т./ ред. І. О. Герасимов [та ін.]. - Хмельницький : Поділля, 1995 - Т. 6: Летичівський район; Новоушицький район; Полонський район. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 720 с.

Книга Скорботи України. Хмельницька область: в 4 т. - Хмельницький: Поділля, 2003. - Т. 1: Білогірський район, Віньковецький район, Волочиський район, Городоцький район, Деражнянський район, Дунаєвецький район, Ізяславський район, місто Кам'янець- Подільський, Кам'янець-Подільський район, Красилівський район, Летичівський район, Новоушицький район/ уклад. К.В. Бабій [та ін.]; голов. ред. І.Х. Шиманський. - Хмельницький: [б.в.], 2003. - 788 с.

Кучера М.П. Звіт про розвідку городищ в Середньому Подністров’ї у 1974 р.// НА ІА НАНУ. - 1974/6. – С. 1, 7-8;

Кучера М.П., Горишний П.А. Отчет об археологических исследованиях городищ на Днестре в 1977 г.// НА ІА НАНУ. - 1977/25 е. – С. 22;

Кучугура Л.І., Якубенко О.О. Звіт про проведення розвідки вздовж берега Дністровського водосховища в Хмельницькій області у 1992 р.// НА ІА НАНУ. – 1993/54. – 445 с.

Маярчак С. Галицько-Волинська фортеця Каліус у Середньому Подністров’ї// Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Науковий збірник. (Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції 15 квітня 2010 р. м. Л вів). - К.: Б.М., 2010. - С. 703-708.

Маярчак С.П. Калюс: село на дні моря (нарис історії). Київ: Український центр духовної культури, 2004. - 76 с.

Маярчак С.П. Звіт про археологічні розвідки на території Новоушицького й Віньковецького районів Хмельницької області у 2005 р.// НА ІА НАНУ. – 2006. – 19 с.

Маярчак С.П. Звіт про археологічні розвідки у Новоушицькому районі Хмельницької області у 2006 р.// НА ІА НАНУ. – 2007. – 7 с.

Маярчак С.П. Історико-культурний розвиток Середньодністровського Лівобережжя у ІХ-ХІІІ ст. і формування Пониззя: Монографія. – Хмельницький: ФОП Сторожук О.В., 2018. – 488 с.

Мельник Л.Ю. Жито на камені: історико-краєзнавчий нарис про село Глибівка Новоушицького територіальної громади/ Л.Ю. Мельник, Н.Г.Матійчина. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2010. – 80 с.

Мойше Рехтман. Тут колись був мій дім: Під редакцією В.Московчука. – Дніпропетровськ: Пороги, 2014. - 124 с.

Наукові записки Центру Мархоцькознавства/ упоряд. В.А.Захар’єв. Хмельницький: ФОП «Цюпак», 2013. Т.4. - 132 с.

Наукові записки Центру Мархоцькознавства/ упоряд. В.А.Захар’єв. Хмельницький: ФОП «Цюпак», 2014. Т.6. - 274 с.

Наукові записки Центру Мархоцькознавства Т.1./ упоряд. В.А. Захарєв . – Хмельницький: Цюпак, 2013. – 132 с.

Новоушиччина: історія в пам’ятках. Наукове видання/ Упорядники: Петраш І.В., Шпаковський С.М., Климчук В.В./. - Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2018. - 336 с.

Освітяни Новоушиччини. Про становлення і розвиток освіти у Новоушицькому районі Хмельницької області/ упоряд. Н.І. Кордонська. - Хмельницький: Мельник А.А., 2016. - 228 с.

Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник. - К.: Наукова думка, 1987. - с.552.

Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 р.р.): Зб. документів і матеріалів.- Львів:Каменяр, 1969. - с.383.

Православні храми Новоушиччини/ С. Грубеляс, В. Кордон; Укр. Православ. Церква, Кам'янець-Поділ. і Городоц. єпархія, Нац. спілка краєзнавців України, Хмельницька міська орг. Хмельницький: Цюпак, 2015. - 111 с.

Роллє А.Ю. Граф Редукс. - Дрогобич: вид. фірма «Відродження», 2008. – 84с.

Семенчук С.О. Археологічні свідчення про ранньослов’янський язичницький комплекс в с. Іванківці на Середньому Дністрі// Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. «Археологія & Фортифікація Середн ого Подністров’я»/ 10-річчя створення відділу старожитностей Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника/ ред. кол: В. С. Травінський (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. - С. 31–35.

Семенчук С.О. Духовна культура лівобережжя Середнього Подністров’я в дохристиянські часи// Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства. (Наук. вісн. «Межибіж» – 2’2014). зб. за підсумками ХІІ наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно- Східної Волині». (24 жовтня 2014 р.). Хмельницький: ІРД, 2014. - С. 7–15.

Семенчук С.О. Лівобережний Середньо-Подністровський осередок – локальний регіон для реконструкцій язичницьких культів в VII ст. до н. е. – ХІІІ ст. н. е.// Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб. наук. праць Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2014. Вип. 3. - С. 192–200.

Семенчук С.О. Новоушиччина – регіон скупчення пам’яток язичництва// Хмельницькі краєзнавчі студії. Наук.-краєзн. зб./ ред. кол: Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп. секр.), Захар’єв В.А. (упоряд.) та ін. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2015. Вип 2. - С. 120–129.

Семенчук С.О. Языческие каменные изваяния левобережной части Среднего Поднестров я в Х – VІІ вв. до н. э.// Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова»: сб. науч. трудов. Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2016. Т. 21. - С. 59–62.

Сецинский Е.И. Археологическая карта Подольской губернии/ Е.И. Сецинский// Труды XI АС в Киеве в 1889 году. – Т.1. – М.: Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1901. – С. 197–353.

Спогади про Голодомор 1932-1933 років : зб. док. і матеріалів/ ред. М. М. Власова, Н. А. Гіда, Н. І. Мокринчук та ін. – Нова Ушиця: Студія плюс, 2008. – 108 с.

Спогади про Голодомор 1932-1933 років: зб. док. і матеріалів/ ред. М. М. Власова, Н. А. Гіда, Н. І. Мокринчук та ін. Нова Ушиця: Студія плюс, 2008. - 108 с.

Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-Східної Волині/ С.В. Трубчанінов. – Книга 2. – Кам’янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1994. – 80 с.

Шпаковський С. Сакральні храми Новоушиччини та містечка Меджибіж – об’єкти культурної спадщини // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: наук. вісн. з проблем регіон. історії та пам’яткознавства. – Хмельницький, 2014. – Вип. 2. – С.239-248.

Шпаковський С.М. Маєтки (палацово-паркові ансамблі Новоушиччини): історія і сучасний стан// Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника “Самчики”. Випуск 3. - Самчики, 2011. – С. 29-37.

Шпаковський С.М. Методичні аспекти паспортизації об’єктів культурної спадщини у Хмельницькій області на прикладі паспортизації об’єкта “Садиба Патона”// Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень/ Випуск 6. – Вінниця: ДП “Державна картографічна фабрика”, 2011. - С. 548-559.

Шпаковський С.М. Михайло Оскарович Патон (1865–1919 рр.): дворянин, офіцер, чиновник (невідомі сторінки з життя та діяльності). В кн.: Матеріали XIV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції (14–15 листопада 2014 р.). Кам’янець-Подільський: Сисин О.В. Абетка, 2014. - С. 578–589.

Шпаковський С.М. Роди Собанських і Патонів в історії села Хребтіїв Новоушицького району, на Поділлі// Науковий вісник «Межибіж”: Матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”./ Під ред. О.Г. Погорільця та ін. - Меджибіж-Хмельницький., 2010.- Ч.1.

Штаркман А. Новая Ушица. Рамат-Ган, 1999

Поділитися: